KONTAKT

CLEAN&CARBON ENERGY S.A.
 Koszewko 13
73-102 Stargard 
tel. 91 561 00 11       fax. 91 561 00 15

Informacje

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku.  
  Podstawa prawna              
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
  Treść raportu:                  
 

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079667 _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 1 art. 402_1_ Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 19 ust. 19.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 09:00 w Koszewku 13, 73-102 Stargard, z następującym projektem obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Omówienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r,
8.Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
10.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
11.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
12.Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
13.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania / powołania członków Rady Nadzorczej.
14.Podjęcie uchwał w przedmiocie scalenia _połączenia_ akcji.
15.Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu w zakresie: § 2, § 6, § 30, § 31.
16.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie wyboru Marcina Gałęzowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
17.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 1/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
18.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 2/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie określenia ilości członków Komisji Skrutacyjnej.
19.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 3/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
20.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean& Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Jana Konrada Stala.
21.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7A/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean& Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Żurawskiego.
22.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7B/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean& Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Łachtaj.
23.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7C/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean& Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pani Anny Mercedes Paszyńskiej.
24.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7D/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean& Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Jakubowskiego.
25.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7E/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean& Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pani Romany Wiśniewskiej.
26.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7F/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean& Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Łukasza Strugały.
27.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7G/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean& Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Igora Olejniczaka.
28.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7H/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean& Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Marcina Kadzińskiego.
29.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7I/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean& Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Damiana Malińskiego.
30.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7J/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean& Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Tomasza Andrzejewskiego.
31.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 12/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych.
32.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 13/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean& Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie zobowiązania członków Rady Nadzorczej do wyboru nowego Zarządu Spółki oraz wyrażenia zgody na nabywanie, zbywanie, zamianę, dzierżawę _rozporządzanie_ nieruchomościami Spółki przez Zarząd, oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do udzielania Zarządowi zgód i pełnomocnictw.
33.Zamknięcie obrad.
CCE informacja o zwolaniu ZWZA 28,06,2019r.pdfCCE informacja o zwolaniu ZWZA 28,06,2019r.pdf iformacja o zwolaniu ZWZA CCE na dzen 28 czerwca 2019r  
  CCE projekty uchwal ZWZA 28,06,2019r.pdfCCE projekty uchwal ZWZA 28,06,2019r.pdf projekty uchwal ZWZA CCE na dzien 28 czerwca 2019r  
  CCE formularz instrukcja 28,06,2019r.pdfCCE formularz instrukcja 28,06,2019r.pdf formularz instrukcja dot prawa glosu dla pelnomocnika  
  CCE ZWZA wzor pelnomocnictwa 28,06,2019r.pdfCCE ZWZA wzor pelnomocnictwa 28,06,2019r.pdf wzor pelnomocnictwa  
  CCE informacja o akcjach 30,05,2019r.pdfCCE informacja o akcjach 30,05,2019r.pdf informacja o ogolnej liczbie akcji w dniu ogloszenia ZWZA CCE  
  CCE REGULAMIN WZA.pdfCCE REGULAMIN WZA.pdf regulamin WZA CCE

 

 

 

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień
19 września 2018 roku

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku 13, 73-102 Stargard Szczeciński wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 _"Spółka"_, działając na podstawie art. 4021 § 1 i § 2, w zw. z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 19 ust. 19.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 19 września 2018 r., o godz. 11:00, w Koszewku 13, 73-102 Stargard, z następującym projektem obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie wyboru Marcina Gałęzowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
8.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 1/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
9.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 2/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie określenia ilości członków Komisji Skrutacyjnej.
10.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 3/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
11.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Konrada Jan Stala.
12.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7A/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Żurawskiego.
13.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7B/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Łachtaj.
14.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7C/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pani Anny Mercedes Paszyńskiej.
15.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7D/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Jakubowskiego.
16.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7E/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pani Romany Wiśniewskiej.
17.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7F/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Łukasza Strugały.
18.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7G/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Igora Olejniczaka.
19.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7H/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Marcina Kadzińskiego.
20.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7I/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Damiana Malińskiego.
21.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7J/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Tomasza Andrzejewskiego.
22.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 12/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych.
23.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 13/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie zobowiązania członków Rady Nadzorczej do wyboru nowego Zarządu Spółki oraz wyrażenia zgody na nabywanie, zbywanie, zamianę, dzierżawę _rozporządzanie_ nieruchomościami Spółki przez Zarząd, oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do udzielania Zarządowi zgód i pełnomocnictw.
24.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
25.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
26.Sprawy różne.
27.Zamknięcie obrad.
Załączniki
Plik Opis
CCENERGY_zwolanie_ZWZA_19_wrzesnia_2018r.pdf informacja o zwolaniu NWZA na 19 wrzesnia 2018r
CCENERGY_projekt_uchwal_19_wrzesnia_2018r.pdf projekt uchwal NWZA na dzien 19 wrzesnia 2018r
CCENERGY_formularz_NWZA_19_wrzesnia_2018r.pdf formularz do glosowania
CCENERGY_wzor_pelnomocnictwa_19_wrzesnia_2018r.pdf wzor pelnomocnictwa
CCENERGY_informacja_o_akcjach_NWZA_19_wrzesnia_2018r.pdf informacja o akcjach
CCENERGY_REGULAMIN_WZA.pdf regulamin WZA

 

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku.

 
  Podstawa prawna              
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
  Treść raportu:                  
 
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079667 _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 1 art. 402_1_ Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 19 ust. 19.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 w Koszewku 13, 73-102 Stargard, z następującym projektem obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Omówienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r,
8.Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
10.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
11.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
12.Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
13.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 14.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
15.Podjęcie uchwały w sprawie scalenia _połączenia_ akcji.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
17.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
18.Sprawy różne.
19.Zamknięcie obrad.
 
  Załączniki                    
  Plik Opis  
  CCE_ZWOLANIE_ZWZA_CCE_28_CZERWCA_2018.pdf CCE INFORMACJA O ZWOLANIU ZWZ 28 CZERWCA 2018R  
  CCE_PROJEKT_d_UCHWAL_ZWZA_CCE_28.06.pdf CCE PROJEKT UCHWAL ZWZ 28 CZERWCA 2018R  
  CCE_formularz_do_glosowania_wza_28_czerwca_2018_roku.pdf CCE FORMULARZ DO GLOSOWANIA  
  wzˇr_pe-nomocnictwa_28_czerwca_2018r.pdf WZOR PELNOMOCNICTWA  
  info_o_akcjach_na_dzien_zwolania_zwza_28_czerwca_2018r.pdf INFORMACJA O AKCJACH  
  CCE_regulamin_WZA.pdf REGULAMIN WZA

 

 

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 25 stycznia 1018 roku

 
  Podstawa prawna              
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
  Treść raportu:                  
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 _"Spółka"_, działając na podstawie art. 398, art. 402_1_ Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 19 ust. 19.3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018 r., o godz. 10:00, w Koszewku 13, 73-102 Stargard, z następującym projektem obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
8.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
9.Podjęcie uchwały w sprawie scalenia _połączenia_ akcji.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
11.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie obrad.
 
  Załączniki                    
  Plik Opis  
  CCE_nformacja_dot_NWZA_25_stycznia_2018r.pdf informacja dot NWZA na dzien 25 stycznia 2018r  
  CCE_projekty_uchwal_NWZA_25_styczen_2018.pdf projekty uchwal NWZA na dzien 25 stycznia 2018r  
  CCE_formularz_do_glosowania_NWZA_25_stycznia_2018.pdf formularz do glosowania  
  CCE_wzor_pelnomocnictwa_NWZA_25_stycznia_2018.pdf wzor pelnomocnictwa  
  CCE_inormacja_o_akcjach_CCE_na_dzien_20_grudnia_2017.pdf informacja o akcjach  
  CCE_regulamin_WZA.pdf regulamin WZA  

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CCENERGY (CCE): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 23 czerwca 2017 roku (raport nr 7/2017)
27.05.2017 10:18


Raport bieżący nr 7/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079667 ("Spółka"), działając na pdstawie art. 395 par. 1 art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z par.19 ust. 19.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 roku o godz. 09:00 w Koszewku 13, 73-102 Stargard, z następującym projektem obrad:  

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Sporządzenie listy obecności.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6.Przyjęcie porządku obrad.

7.Omówienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r,

8.Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

10.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

11.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

12.Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.

13.Sprawy różne.

14.Zamknięcie obrad.


           
 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2017-05-27 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu    
           


(Emitent)

Załączniki:

   eko_6993316.zip
eko_6993316.zip

 

 

 

 

CLEAN&CARBON ENERGY SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku

Raport bieżący z plikiem 11/2016

PDF PDF PDF PDF PDF PDF

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 par. 1, art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 19 ust. 19.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r., o godz. 10:00, w Koszewku 13, 73-102 Stargard Szczeciński, z następującym projektem o