KONTAKT

CLEAN&CARBON ENERGY S.A.
 Koszewko 13
73-102 Stargard 
tel. 91 561 00 11       fax. 91 561 00 15

Informacje

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień
19 września 2018 roku
 
  Podstawa prawna              
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
  Treść raportu:                  
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku 13, 73-102 Stargard Szczeciński wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 _"Spółka"_, działając na podstawie art. 4021 § 1 i § 2, w zw. z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 19 ust. 19.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 19 września 2018 r., o godz. 11:00, w Koszewku 13, 73-102 Stargard, z następującym projektem obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie wyboru Marcina Gałęzowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
8.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 1/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
9.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 2/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie określenia ilości członków Komisji Skrutacyjnej.
10.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 3/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
11.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Konrada Jan Stala.
12.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7A/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Żurawskiego.
13.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7B/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Łachtaj.
14.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7C/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pani Anny Mercedes Paszyńskiej.
15.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7D/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Jakubowskiego.
16.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7E/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pani Romany Wiśniewskiej.
17.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7F/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Łukasza Strugały.
18.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7G/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Igora Olejniczaka.
19.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7H/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Marcina Kadzińskiego.
20.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7I/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Damiana Malińskiego.
21.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7J/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Tomasza Andrzejewskiego.
22.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 12/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych.
23.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 13/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie zobowiązania członków Rady Nadzorczej do wyboru nowego Zarządu Spółki oraz wyrażenia zgody na nabywanie, zbywanie, zamianę, dzierżawę _rozporządzanie_ nieruchomościami Spółki przez Zarząd, oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do udzielania Zarządowi zgód i pełnomocnictw.
24.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
25.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
26.Sprawy różne.
27.Zamknięcie obrad.
 
  Załączniki                    
  Plik Opis  
  CCENERGY_zwolanie_ZWZA_19_wrzesnia_2018r.pdf informacja o zwolaniu NWZA na 19 wrzesnia 2018r  
  CCENERGY_projekt_uchwal_19_wrzesnia_2018r.pdf projekt uchwal NWZA na dzien 19 wrzesnia 2018r  
  CCENERGY_formularz_NWZA_19_wrzesnia_2018r.pdf formularz do glosowania  
  CCENERGY_wzor_pelnomocnictwa_19_wrzesnia_2018r.pdf wzor pelnomocnictwa  
  CCENERGY_informacja_o_akcjach_NWZA_19_wrzesnia_2018r.pdf informacja o akcjach  
  CCENERGY_REGULAMIN_WZA.pdf regulamin WZA

 

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku.

 
  Podstawa prawna              
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
  Treść raportu:                  
 
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079667 _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 1 art. 402_1_ Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 19 ust. 19.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 w Koszewku 13, 73-102 Stargard, z następującym projektem obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Omówienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r,
8.Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
10.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
11.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
12.Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
13.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 14.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
15.Podjęcie uchwały w sprawie scalenia _połączenia_ akcji.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
17.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
18.Sprawy różne.
19.Zamknięcie obrad.
 
  Załączniki                    
  Plik Opis  
  CCE_ZWOLANIE_ZWZA_CCE_28_CZERWCA_2018.pdf CCE INFORMACJA O ZWOLANIU ZWZ 28 CZERWCA 2018R  
  CCE_PROJEKT_d_UCHWAL_ZWZA_CCE_28.06.pdf CCE PROJEKT UCHWAL ZWZ 28 CZERWCA 2018R  
  CCE_formularz_do_glosowania_wza_28_czerwca_2018_roku.pdf CCE FORMULARZ DO GLOSOWANIA  
  wzˇr_pe-nomocnictwa_28_czerwca_2018r.pdf WZOR PELNOMOCNICTWA  
  info_o_akcjach_na_dzien_zwolania_zwza_28_czerwca_2018r.pdf INFORMACJA O AKCJACH  
  CCE_regulamin_WZA.pdf REGULAMIN WZA

 

 

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 25 stycznia 1018 roku

 
  Podstawa prawna              
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
  Treść raportu:                  
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 _"Spółka"_, działając na podstawie art. 398, art. 402_1_ Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 19 ust. 19.3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018 r., o godz. 10:00, w Koszewku 13, 73-102 Stargard, z następującym projektem obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
8.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
9.Podjęcie uchwały w sprawie scalenia _połączenia_ akcji.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
11.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie obrad.
 
  Załączniki                    
  Plik Opis  
  CCE_nformacja_dot_NWZA_25_stycznia_2018r.pdf informacja dot NWZA na dzien 25 stycznia 2018r  
  CCE_projekty_uchwal_NWZA_25_styczen_2018.pdf projekty uchwal NWZA na dzien 25 stycznia 2018r  
  CCE_formularz_do_glosowania_NWZA_25_stycznia_2018.pdf formularz do glosowania  
  CCE_wzor_pelnomocnictwa_NWZA_25_stycznia_2018.pdf wzor pelnomocnictwa  
  CCE_inormacja_o_akcjach_CCE_na_dzien_20_grudnia_2017.pdf informacja o akcjach  
  CCE_regulamin_WZA.pdf regulamin WZA  

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CCENERGY (CCE): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 23 czerwca 2017 roku (raport nr 7/2017)
27.05.2017 10:18


Raport bieżący nr 7/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079667 ("Spółka"), działając na pdstawie art. 395 par. 1 art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z par.19 ust. 19.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 roku o godz. 09:00 w Koszewku 13, 73-102 Stargard, z następującym projektem obrad:  

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Sporządzenie listy obecności.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6.Przyjęcie porządku obrad.

7.Omówienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r,

8.Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

10.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

11.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

12.Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.

13.Sprawy różne.

14.Zamknięcie obrad.


           
 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2017-05-27 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu    
           


(Emitent)

Załączniki:

   eko_6993316.zip
eko_6993316.zip

 

 

 

 

CLEAN&CARBON ENERGY SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku

Raport bieżący z plikiem 11/2016

PDF PDF PDF PDF PDF PDF

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 par. 1, art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 19 ust. 19.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r., o godz. 10:00, w Koszewku 13, 73-102 Stargard Szczeciński, z następującym projektem obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Sporządzenie listy obecności.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6.Przyjęcie porządku obrad.

7.Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

9.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

10.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

11.Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.

12.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

13.Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.

15.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

16.Sprawy różne.

17.Zamknięcie obrad.

 informacja_dot_ZWZA_30_czerwca_2016r,.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

projekty_uchwal_ZWZA_30_czerwca_2016r,.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz_do_glosowania_ZWZA_30_czerwca_2016r,.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
wzor_pelnomocnictwa_ZWZA_30_czerwca_2016r,.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
informacja_o_akcjach_na_ZWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
REGULAMIN_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)