KONTAKT

CLEAN&CARBON ENERGY S.A.
 Koszewko 13
73-102 Stargard 
tel. 91 561 00 11       fax. 91 561 00 15

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

16.08.2012

 

Data sporządzenia: 2012-08-16                
  Skrócona nazwa emitenta              
  C&C ENERGY SA  
  Temat                    
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 12 września 2012 roku.  
  Podstawa prawna              
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
  Treść raportu:                  
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 par. 1, art.402 (1) i art.402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz ust. 19.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 12 września 2012 roku, o godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Złotej 59.
Porządek obrad zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania ich obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r.
10.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania ich obowiązków od 01 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012r.
11.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie obrad.
 
  Załączniki                    
  Plik Opis  
  informacje dot.udzialu w ZWZ.pdf informacje dot.udzialu w ZWZ.pdf INFORMACJA DOT. UDZIALU W WALNYM ZGROMADZENIU  
  regulamin obrad WZ.pdf regulamin obrad WZ.pdf REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA  
  wzor pelnomocnictwa.pdf wzor pelnomocnictwa.pdf WZOR PELNOMOCNICTWA  
  instrukcja dla pelnomocnika ZWZ.pdf instrukcja dla pelnomocnika ZWZ.pdf INSTRUKCJA DLA PELNOMOCNIKA  
  projekty uchwal ZWZ.pdf projekty uchwal ZWZ.pdf PROJEKTY UCHWAL  
  liczba akcji ZWZ.pdf liczba akcji ZWZ.pdf LICZBA AKCJI