C&C ENERGY SA: wyniki finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów. towarów i materiałów 0,00 148,00 0,00 32,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -717,00 -54,00 -165,00 -12,00
III. Zysk (strata) brutto -793,00 -96,00 -182,00 -20,00
IV. Zysk (strata) netto -793,00 -96,00 -182,00 -20,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -776,00 -465,00 -178,00 -99,00
VI. Przepływy peiniężne netto z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finanasowej 765,00 297,00 176,00 63,00
VIII. Przeplywy pieniężne netto, razem -11,00 -168,00 3,00 -36,00
IX. Aktywa, razem 14 615,00 14 723,00 3 361,00 3 139,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 172,00 3 679,00 1 190,00 784,00
XI. Zobowiązania dlugoterminowe 1 720,00 1 009,00 396,00 215,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 452,00 3 676,00 794,00 569,00
XIII. Kapitał wlasny 9 443,00 11 044,00 2 172,00 2 355,00
XIV. Kapitał zakładowy 68 560,00 68 560,00 15 768,00 14 619,00
XV. Liczba akcji (w szt.) 34 280 000,00 34 280 000,00 34 280 000,00 34 280 000,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,28 0,40 0,06 0,00
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,28 0,40 0,06 0,00
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Spis załączników:
CCE_2023-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CCE_2023-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CCE-SZD_2023-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CCE-SZD_2023-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CCE_SZB_2023-12-31_pl.XL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CCE_SZB_2023-12-31_pl.XL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswLadKorpo_2024-04-25_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswzarzadusprawozd_2024-04-25_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CCEOcenaRady_2024-04-25_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswdsprawaudyt_2024-04-25_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CCEAUDYTUOswiadcz_2024-04-25_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)