Korekta raportu 1 kwiecień 30 wrzesień 2011

Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 82 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art.56. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje w załączeniu korektę sprawozdania finansowego Clean&Carbon Energy S.A. za okres od 01.04.2011 r. do 30.09.2011 r. W pierwotnej wersji błędnie zaprezentowano dane finansowe Spółki dotyczące przedmiotowego okresu oraz dane porównawcze. Emitent przekazuje również korektę pkt 7 dodatkowych not objaśniających w raporcie za I półrocze 2011 r. – transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte na innych warunkach niż rynkowe, oraz oświadczenia zgodnie z par. 89 ust. 1.pkt 4 i pkt 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Załączniki Plik Opis

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011 r-od 1 kwietnia do 30 września 2011