Korekta III SA Q 03 2011

 

Raport bieżący nr 17/2012

Data sporządzenia: 2012-04-27

Skrócona nazwa emitenta: C&C ENERGY SA

Temat: Korekta raportu za III kwartał 2011 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 82 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, prostuje oczywistą omyłkę zamieszczoną w kwartalnym sprawozdaniu finansowym za okres od 01 października do 31 grudnia 2011 roku, na stronie drugiej pkt 1, poprzez wykreślenie słów: „na podstawie delegacji art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o publicznym obrocie:”. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.