Korekta II SA Q 03 2011

 

Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000079667, na podstawie par. 82 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje w załączeniu korektę sprawozdania finansowego Clean&Carbon Energy S.A. za okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r. W pierwotnej wersji błędnie zaprezentowano dane finansowe Spółki dotyczące przedmiotowego okresu oraz dane porównanwcze. Emitent przekazuje również informacje uzupełniające dotyczące: zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu ostatniego roku obrotowego; wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, oraz wskazanie zmian w strukturze własności znaczących pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniago raportu kwartalnego; informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostki od niego zależne jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe; wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału.

 

Załączniki Plik Opis
kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 1 pazdiernika do 31 grudnia 2011