Korekta SA Q 01 2011

 

Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie par.82 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje w załączeniu korektę sprawozdania finansowego Clean&Carbon Energy S.A. za okres od 01.04.2011 r. do 30.06 2011 r. W pierwotnej wersji błędnie zaprezentowano dane finansowe Spółki dotyczące przedmiotowego okresu oraz dane porównawcze. Emitent przekazuje również informacje uzupełniające dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego oraz korektę pkt 17 sprawozdania z działalności za okres od 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r.

Załączniki Plik Opis

kwartalne sprawozdanie finansowe za okres 1 kwietnia-30 czerwca 2011