Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079667 _”Spółka”_, działając na podstawie art. 395 § 1 art. 402_1_ Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 19 ust. 19.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A., które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 09:00 w Koszewku 13, 73-102 Stargard, z następującym projektem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Omówienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r,
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania / powołania członków Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie scalenia _połączenia_ akcji.
 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu w zakresie: § 2, § 6, § 30, § 31.
 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie wyboru Marcina Gałęzowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 1/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 2/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie określenia ilości członków Komisji Skrutacyjnej.
 19. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 3/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 20. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Jana Konrada Stala.
 21. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7A/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Żurawskiego.
 22. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7B/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Łachtaj.
 23. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7C/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pani Anny Mercedes Paszyńskiej.
 24. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7D/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Jakubowskiego.
 25. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7E/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku członka Rady Nadzorczej Pani Romany Wiśniewskiej.
 26. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7F/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Łukasza Strugały.
 27. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7G/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean&  Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Igora Olejniczaka.
 28. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7H/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Marcina Kadzińskiego.
 29. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7I/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Damiana Malińskiego.
 30. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 7J/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Clean & Carbon Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszewku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Tomasza Andrzejewskiego.
 31. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 12/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych.
 32. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 13/10/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszewku z dnia 10.10.2014 r. w sprawie zobowiązania członków Rady Nadzorczej do wyboru nowego Zarządu Spółki oraz wyrażenia zgody na nabywanie, zbywanie, zamianę, dzierżawę _rozporządzanie_ nieruchomościami Spółki przez Zarząd, oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do udzielania Zarządowi zgód i pełnomocnictw.
 33. Zamknięcie obrad.

 

Załączniku:

Informacja o zwołaniu ZWZA CCE na dzień 28 czerwca 2019 r.

Projekty uchwal ZWZA CCE na dzień 28 czerwca 2019 r.

Formularz instrukcja dot prawa głosu dla pełnomocnika

Wzór pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji w dniu ogłoszenia ZWZA CCE

Regulamin WZA CCE