Ogłoszenie

 

Warszawa, dnia 21.08.2020 r.

 

Ogłoszenie na podstawie art. 358 k.s.h.:

W związku z podjęciem uchwały z dnia 27 czerwca 2019 roku o scaleniu akcji, w wyniku której doszło do podwyższenia wartości nominalnej każdej akcji, która obecnie wynosi 2 (dwa) złote, Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000079667) (dalej jako: „Spółka”) wzywa akcjonariuszy, posiadających akcje, do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich wymiany. Dokumenty akcji powinny być złożone w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego wezwania pod rygorem ich unieważnienia.

 

Prezes Zarządu

Józef Mikołajczyk