Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079667 _”Spółka”_, działając na podstawie art. 395 § 1 art. 402_1_ Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 19 ust. 19.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A., które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 w Koszewku 13, 73-102 Stargard, z następującym projektem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Omówienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r,
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 14.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia _połączenia_ akcji.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Załączniki:

CCE INFORMACJA O ZWOŁANIU ZWZ 28 CZERWCA 2018 R.

CCE PROJEKT UCHWAŁ ZWZ 28 CZERWCA 2018 R.

CCE FORMULARZ DO GŁOSOWANIA

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

INFORMACJA O AKCJACH

REGULAMIN WZA