Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. na dzień 25 stycznia 2018 roku

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:
Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 _”Spółka”_, działając na podstawie art. 398, art. 402_1_ Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 19 ust. 19.3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018 r., o godz. 10:00, w Koszewku 13, 73-102 Stargard, z następującym projektem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia _połączenia_ akcji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Załączniki:

Informacja dot NWZA na dzień 25 stycznia 2018 r.

Projekty uchwal NWZA na dzień 25 stycznia 2018 r.

Formularz do głosowania

Wzór pełnomocnictwa

Informacja o akcjach

Regulamin WZA