Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.

 

CCENERGY (CCE): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. na dzień 23 czerwca 2017 roku (raport nr 7/2017)

Raport bieżący nr 7/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079667 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 par. 1 art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z par.19 ust. 19.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean &C arbon Energy S.A., które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 roku o godz. 09:00 w Koszewku 13, 73-102 Stargard, z następującym projektem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Omówienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r,
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data
2017-05-27

Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu

 

(Emitent)

Załączniki:

eko_6993316