Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku.

Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. _dalej: „Spółka”_ z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A., które odbyło się 29 czerwca 2023 roku.

Spis załączników:
cce_wykaz_akcjonariuszy_posiadajacych_5%_na_ZWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)