Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 niniejszym informuje o terminach przekazywaniu raportów okresowych za 2023 rok.
I. Raporty kwartalne:
Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 25 maja 2023 r.
Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 23 listopada 2023 r.
Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych za II kwartał 2023 r. oraz IV kwartał 2023 r.
I. Raport półroczny za I półrocze 2023 r. – 21 września 2023 r.
II. Raport roczny za 2022 r. – 27 kwietnia 2023 r.
Podstawa prawna:§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim