C&C ENERGY SA: wyniki finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
za 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 za 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 za 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 za 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -134 -54 865 -28 -11 842
III, Zysk (strata) brutto -134 -54 931 -28 -11 857
IV. Zysk (strata) netto -134 -55 084 -28 -11 890
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -384 -168 -79 -36
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 209 156 43 34
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 209 156 43 34
VIII, Przepływy pieniężne netto, razem -175 -12 -36 -3
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 569 14 555 2 992 3 142
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 563 3 488 732 753
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 563 3 488 732 753
XII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 140 66 161 2 288 14 279
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 560 68 560 13 998 14 799
XV, Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 280 000 34 280 000 34 280 000 34 280 000
XVI, Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,0040 1,6 0,0008 0,35
XVII.Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,0040 1,6 0,0008 0,35
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,425 0,42 0,09 0,09
XIX, Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,425 0,42 0,09 0,09
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
stan na 2022-09-30 koniec 3 kwartału /2022 stan na 2021-12-31 koniec 2021 roku stan na 2022-09-30 koniec 3 kwartału /2022 stan na 2021-12-31 koniec 2021 roku
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -134 -54 775 -28 -11 999
III, Zysk (strata) brutto -134 -54 869 -28 -11 930
IV. Zysk (strata) netto -134 -54 869 -28 -11 930
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -384 8 -79 2
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 209 0 43 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 209 159 43 34
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -175 167 -36 38
XIX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 569 14 725 2 992 3 202
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 563 3 585 732 779
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 563 3 585 732 779
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 140 68 560 2 288 14 906
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 560 68 560 13 998 14 906
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 280 000 34 280 000 34 280 000 34 280 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,0040 1,60 0,0008 0,34
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,0040 1,60 0,0008 0,34
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,425 0,00 0,09 0,00
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,425 0,00 0,09 0,00
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

 

kwartalne-sprawozdanie-finansowe-CCE_202211170150204313