C&C ENERGY SA: wyniki finansowe

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
za półrocze 1/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-06-30 za półrocze 1/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-06-30 za półrocze 1/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-06-30 za półrocze 1/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży, towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -86 -54 -18 -12
III. Zysk (strata) brutto -86 -55 -18 -12
IV. Zysk (strata) netto -86 -55 -18 -12
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -340 -105 2 -23
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
VII. Przeplywy pieniężne z działalności finansowej 161 107 34 24
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -179 2 -38 0
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 575 14 584 3 114 3 226
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 521 3 447 752 762
XI. Zobowiązania dlugoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiąznania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 521 3 447 752 762
XIII. Kapitał wlasny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 054 66 151 2 362 14 335
XIV. Kapitał zakladowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 560 68 560 14 648 15 165
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 280 000 34 280 000 34 280 000 34 280 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,0025 1,6048 0,00053 0,35
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,0025 1,6048 0,00053 0,35
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,4251 0,4254 0,0908 0,094
XIX. Rozowdniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,4251 0,4254 0,0908 0,094
XX. Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
stan na 2022-06-30 koniec półrocza 1 /2022 stan na 2021-12-31 koniec 2021 roku stan na 2022-06-30 koniec półrocza 1 /2022 stan na 2021-12-31 koniec 2021 roku
I. Przychody netto ze sprzedaży, towarów i materiałów 0 0 0
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -86 -54 775 -18 -11 999
III. Zysk (strata) brutto -86 -54 869 -18 -11 930
IV. Zysk (strata) netto -86 -54 869 -18 -11 930
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -340 8 2 2
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
VII. Przeplywy pieniężne z działalności finansowej 161 159 34 34
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -179 167 -38 36
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 575 14 7253 202 3 114 3 202
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 521 3 585 752 779
XI. Zobowiązania dlugoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiąznania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 521 3 585 752 779
XIII. Kapitał wlasny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 054 68 560 2 362 14 906
XIV. Kapitał zakladowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 560 68 560 14 648 14 906
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 280 000 34 280 000 34 280 000 34 380 00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,0025 1,60 0,00053 0,34
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,0025 1,60 0,00053 0,34
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,4251 0,00 0,0908 0,00
XIX. Rozowdniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,4251 0,00 0,0908 0,00
XX. Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

 

Sprawozdanie-polroczne_202209291436054936

CCE-raport-bieglego-polrocze2022-1-_202209291436054936