C&C ENERGY SA: Treści uchwał pojętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean& Carbon Energy S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Zarząd Clean& Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 na postawie § 19 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 roku odbyło się Zwyczajne Wale Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean& Carbon Energy S.A., na którym podjęto uchwały o treści podanej w załączniku do niniejszego raportu. Jednocześnie Spółka informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstąpiło o podjęcia uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej z uwagi na brak kandydatów.