C&C ENERGY SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean& Carbon Energy S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. dalej: „Spółka” z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean& Carbon Energy S.A., które odbyło się 30 czerwca 2022 roku.
Powyższą informację Spółka przekazuje na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzani instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

 

Załącznik:

cce-wykaz-akcjonariuszy-posiadajacych-5-na-NWZA-w-dniu-30-06-2022-r_202206301576988779