Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 30 czerwca 2022 roku

Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079667 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402_1 §1 i §2 oraz w zw. z §19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w Warszawie,01-632 Warszawa, ul. Bieniewicka 26., z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Omówienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r,
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania / powołania członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

Załączniki:

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCE na dzień 24 czerwca 2021 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCE zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.

Formularz instrukcja do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CCE zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.

Wzór pełnomocnictwa Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCE zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.

Informacja o akcjach CCE w dniu ogłoszenia ZWZA zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.

Regulamin WZA CCE

 

Informacja dostępna także:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/C-C-ENERGY-SA-Zwolanie-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia-Akcjonariuszy-Clean-Carbon-Energy-S-A-na-dzien-30-czerwca-2022-roku-8347912.html