C&C ENERGY SA: wyniki finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
za 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 za 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 za 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 za 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -39 -35 -8 -8
III. Zysk (strata) brutto -60 -35 -13 -8
IV. Zysk (strata) netto -60 -35 -13 -8
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -153 -292 -33 -63
VI. Przepływy pieniężne z działalności iwestycyjnej 0 0 0 0
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 142 114 30 25
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -11 -178 -2 -38
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 733 14 581 3 151 3 134
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 749 3 476 802 747
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krotkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 749 3 476 802 747
XIII. Kapitał wlasny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 044 11 140 2 362 2 394
XVI. Kapitał zakladowy (na koniec bieżącego kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 560 68 560 14 663 14 736
XV. Liczba akcji (w szt,) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 280 000 34 280 000 34 280 000 34 280 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,0017 0,0010 0,0004 0,0002
XVII. Rozowdniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,0017 0,0010 0,0004 0,0002
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zl/EUR) (na koniec bieżącego kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,4299 0,4253 0,092 0,091
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,4299 0,4253 0,092 0,91
XX. Zadeklarowana lub wypłacoana dywidenda na jaedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
stan na 2023-01-31 koniec 1 kwartału /2023 stan na 2022-12-31 koniec 2022 roku stan na 2023-03-31 koniec 1 kwartału /2023 stan na 2022-12-31 koniec 2022 roku
I. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 148 0 32
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -39 -54 -8 -12
III. Zysk (strata) brutto -60 -96 -13 -20
IV. Zysk (strata) netto -60 -96 -13 -20
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -153 -465 -33 -99
VI. Przepływy pieniężne z działalności iwestycyjnej 0 0 0 0
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 142 297 30 63
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -11 -168 -2 -36
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 733 -96 3 151 -20
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 749 3 679 802 784
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krotkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 749 3 679 802 784
XIII. Kapitał wlasny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 044 11 044 2 362 2 855
XVI. Kapitał zakladowy (na koniec bieżącego kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 560 68 560 14 663 14 619
XV. Liczba akcji (w szt,) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 280 000 34 280 000 34 280 000 34 280 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,0017 0,00 0,0004 0,00
XVII. Rozowdniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,0017 0,00 0,0004 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zl/EUR) (na koniec bieżącego kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,4299 0,40 0,092 0,00
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,4299 0,40 0,092 0,00
XX. Zadeklarowana lub wypłacoana dywidenda na jaedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartalu i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

 

Spis załączników:
sprawozdanie_finansowe_za_I_kwartal_2023_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)