C&C ENERGY SA: wyniki finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 148,00 0,00 31,58 0,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -54,00 -54 775,00 -12,00 -11 999,00
III. Zysk (strata) brutto -96,00 -54 869,00 -20,00 -11 930,00
IV. Zysk (strata) netto -96,00 -54 869,00 -20,00 -11 930,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -465,00 8,00 -99,00 2,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00
VII. Przepływy pinięzne netto z działalności z działalności finansowej 297,00 159,00 63,00 34,00
VIII. Przepływy pienięzne netto, razem -168,00 167,00 -36,00 36,00
IX. Aktywa, razem -96,00 14 725,00 -20,00 3 202,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 679,00 3 585,00 784,00 779,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 679,00 3 585,00 784,00 779,00
XIII. Kapitał wląsny 11 044,00 66 151,00 2 855,00 14 381,00
XIV. Kapitał zakładowy 68 560,00 68 560,00 14 619,00 14 906,00
XV. Liczba akcji (w szt) 34 280 000,00 34 280 000,00 34 280 000,00 34 280 000,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 1,60 0,00 0,34
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 1,60 0,00 0,34
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,40 0,00 0,00 0,00
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,40 0,00 0,00 0,00
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

 

Spis załączników:
ccenergy_2023-04-26_pl(1)_(3).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ccenergy_2023-04-26_pl(1).xhtml_(1).xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIEZARZADU_2023-04-26_pl(2)_(1).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIEZARZADU_2023-04-26_pl(2).xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIELADUKORP_2023-04-26_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIELADUKORP_2023-04-26_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIEWSPRAWIE_2023-04-26_pl_(1).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIEWSPRAWIE_2023-04-26_pl.xhtml_(1).xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OCENA_RN_CCENERGY_2023-04-26_pl(1).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OCENA_RN_CCENERGY_2023-04-26_pl(1).xhtml(15)_(1).xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIEADUTYU_2023-04-26_pl(1).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIEADUTYU_2023-04-26_pl(1).xhtml_(1).xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdaniebiegly_2023-04-26_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIECCENERGY_2023-04-26_pl_(3).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIECCENERGY_2023-04-26_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)