Korekta raportu bieżącego numer 2/2023 z dnia 09 marca 2023 r.

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawa wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż przekazana raportem nr 2/2023 z dnia 9 marca 2023 r. informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki, wskazująca jako podstawę prawną publikacji w.w. raportu art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.Powyższa podstawa prawna wskazana została omyłkowo.