C&C ENERGY SA: wyniki finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
za półrocze 1/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-06-30 za półrocze 1/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-06-30 za półrocze 1/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-06-30 za półrocze 1/2022 okres od 2022-01-21 do 2022-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży, towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -105 -86 -24 -18
III. Zysk (strata) brutto -126 -86 -28 -18
IV. Zysk (strata) netto -126 -86 -28 -18
V. Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej -72 -340 -16 -73
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 61 161 14 34
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -11 -179 -2 -38
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 586 14 575 3 278 3 114
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 668 3 521 824 752
XI. Zobowiązania dlugoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pólrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 668 3 521 824 752
XIII. Kapitał wlasny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 918 11 054 2 453 2 362
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 560 14 648 15 406 14 648
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 280 000 34 280 000 34 280 000 34 280 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (na koniec pólrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,0036 0,0025 0,0008 0,00053
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,0036 0,0025 0,0008 0,00053
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,4254 0,4251 0,0955 0,0908
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,4254 0,4251 0,0955 0,0908
XX. Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
stan na 2023-06-30 koniec półrocza 1 /2023 stan na 2022-12-31 koniec 2022 roku stan na 2023-06-30 koniec półrocza 1 /2023 stan na 2022-12-31 koniec 2022 roku
I. Przychody netto ze sprzedaży, towarów i materiałów 0 148 0 32
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -105 -54 -24 -12
III. Zysk (strata) brutto -126 -96 -28 -20
IV. Zysk (strata) netto -126 -96 -28 -20
V. Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej -72 -465 -16 -99
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 61 297 14 63
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -11 -168 -2 -36
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 586 14 723 3 278 3 193
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 668 3 679 824 784
XI. Zobowiązania dlugoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pólrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 668 3 679 824 784
XIII. Kapitał wlasny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 918 11 044 2 453 2 855
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 560 68 560 15 406 14 619
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 280 000 34 280000 34 280 000 34 280 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (na koniec pólrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,0036 0,000003 0,0008 0,0000006
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,0036 0,000003 0,0008 0,0000006
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,4254 0,429 0,0955 0,082
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,4254 0,429 0,0955 0,082
XX. Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Spis załączników:
raport_bieglego_I_polrocze_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
polroczne_sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)