C&C ENERGY SA: wyniki finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
za 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 za 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 za 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 za 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -393 -134 -89 -28
III. Zysk (strata) brutto -415 -134 -90 -28
IV. Zysk (strata) netto -415 -134 -90 -28
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -334 -384 -72 -79
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 326 209 70 43
VII. Przepływy pieniężne netto, razem -8 -175 -2 -36
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 590 14 569 3 147 2 992
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 961 3 563 854 732
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 961 3 563 854 732
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 044 11 140 2 382 2 288
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 560 68 560 14 790 13 998
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 280 000 34 280 000 34 280 000 34 280 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,0121 0,0040 0,0026 0,0008
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,0121 0,0040 0,0026 0,0008
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,426 0,425 0,092 0,09
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,426 0,25 0,092 0,09
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
stan na 2023-09-30 koniec 3 kwartału /2023 stan na 2022-12-31 koniec 2022 roku stan na 2023-09-30 koniec 3 kwartału /2023 stan na 2022-12-31 koniec 2022 roku
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 148 0 31
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -393 -54 -89 -12
III. Zysk (strata) brutto -415 -96 -90 -20
IV. Zysk (strata) netto -415 -96 -90 -20
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -334 -465 -72 -99
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 326 297 70 63
VII. Przepływy pieniężne netto, razem -8 -168 -2 -36
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 590 -96 3 147 -20
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 961 3 679 854 784
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 961 3 679 854 784
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 044 11 044 2 382 2 855
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 560 68 560 14 790 14 619
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 280 000 34 280 000 34 280 000 34 280 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,0121 0 0,0026 0
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,0121 0 0,0026 0
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,426 0,40 0,092 0
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,426 0,40 0,092 0
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Spis załączników:
CCEnergy_sprawozdanie_finansowe_za_III_kwartal_2023r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)