Informacja o posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Clean & Carbon Energy S.A.

 

Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Clean&Carbon Energy S.A. odbędzie się 12 maja 2011 r. o godz. 15:00 w Warszawie, przy ul. Szpitalnej 1.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Powołanie sekretarza posiedzenia.
  4. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał.
  5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 28 kwietnia 2011 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości objętych księgą wieczystą nr GW1G/00040597/7.
  7. Omówienie spraw związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A.
  8. Sprawy różne, wolne głosy i wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.