Informacje

cze

03

2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku

Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 _"Spółka"_, działając na podstawie art. 4021 § 1 i § 2, w zw. z art. 402_ 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku, o godz. 10, w Warszawie, 00-120 Warszawa, ul. Miła 2... [Czytaj więcej...]